Statut svazu

S T A T U T

Českého svazu pro film a video

Obsah :

Kapitola I – Základní ustanovení

Kapitola II – Poslání

Kapitola III – Úkoly a činnosti

Kapitola IV – Členství

Kapitola V – Struktura

Kapitola VI – Orgány

Kapitola VII – Hospodaření

Kapitola VIII – Závěrečná ustanovení

Kroměříž – 7. dubna 2001

I. Základní ustanovení

1. Podle shromažďovacího a spolčovacího práva České republiky byl dne 5.6.1993 ustanoven v Rožnově pod Radhoštěm Český svaz pro film a video

2. ČSFV je dobrovolná, právně samostatná společenská organizace, sdružující podle demokratických zásad aktivní tvůrce a zájemce v oboru neprofesionálního filmu a videa.

3. ČSFV je nevládní organizací nezávislou na politických stranách.

4. Registrace ČSFV byla provedena Ministerstvem vnitra ČR 14.5.1990 pod VSP/1-241/90 R na původní registraci Nezávislého svazu pro film a video (NSFV) a novelizace znovu potvrzena dne 20.4.2001.

5. ČSFV má od 28.6.1993 přiděleno identifikační číslo organizace (IČO) : 49558366.

6. Sídlem ČSFV je město Kroměříž, Spáčilova 3036.

II. Poslání

ČSFV reprezentuje a hájí zájmy svých členů na území České republiky. Je rovněž reprezentantem ČSFV v mezinárodním styku a může se stát členem mezinárodních organizací a spolupracovat s nimi podle zásad o mezinárodním styku.

III. Úkoly a činnosti

1. ČSFV je zájmová organizace, která spolupracuje při pořádání nejrůznějších akcí v oboru neprofesionálního filmu a videa. Má tyto hlavní úkoly :

a) Podporovat, sjednocovat a obhajovat společné zájmy tvůrců neprofesionálních filmů a videoprogramů

b) Navazovat kontakty a uzavírat dohody (případně smlouvy) s tuzemskými i zahraničními organizacemi a ostatními zájemci o spolupráci.

c) Zastupovat členy ČSFV v mezinárodních organizacích, spolupracovat s nimi a zajišťovat vzájemný styk.

2. ČSFV působí na své členy a ostatní veřejnost:

a) Napomáhá členům ČSFV v odborném a tvůrčím růstu přípravou, organizováním, podporou a pořádáním vzdělávacích a kulturně společenských akcí, ve spolupráci se státními kulturními institucemi a zařízeními.

b) Informuje veřejnost o činnosti ČSFV. Spolupracuje s redakcemi odborných časopisů a s provozovateli jiných sdělovacích prostředků

c)Pravidelně informuje své členy o své činnosti a o aktuálních záležitostech týkajících se činnosti ČSFV prostřednictvím vnitrosvazového bulletinu SEKVENCE.

3. ČSFV plánuje, organizuje, koordinuje a pořádá filmové soutěže, přehlídky, festivaly a odborné akce, v dohodnuté spolupráci s jinými institucemi. Za tímto účelem vyvíjí zejména tuto činnost:

a) Ustavuje pracovní skupiny a komise.

b) Připravuje a vyhlašuje soutěže, soutěžní řády a podmínky.

c) Ve spolupráci se státními kulturními institucemi vybírá neprofesionální filmy a videoprogramy pro soutěž UNICA.

d)Podporuje členy ČSFV v obesílání zahraničních soutěží, festivalů a přehlídek.

4.. ČSFV vytváří podmínky k rozšiřování členské základny a o stavu a pohybu členů ČSFV vede ústřední evidenci.

IV. Členství

1. Na základě písemné přihlášky se členem ČSFV může stát každý aktivní účastník a zájemce v oboru neprofesionálního filmu a videa, který souhlasí se Statutem ČSFV

2. ČSFV vydává svým členům svazové legitimace a vybírá členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou ČSFV.

3. Práva členů :

a) právo volit a být volen do orgánů ČSFV.

b) zúčastnit soutěží, festivalů, přehlídek a všech akcí pořádaných ČSFV.

c) předkládat návrhy a podněty ke zlepšení činnosti ČSFV,

d) zúčastnit se Valné hromady ČSFV,

e) nechat se zastoupit jiným členem ČSFV na jednání Valné hromady za předpokladu, že jej k zastupování včetně hlasovacího práva zmocní písemným a podepsaným prohlášením, které zmocněný delegát odevzdá u prezence Valné hromady

f) hlasovat korespondenční formou.

4. Povinnosti členů ČSFV:

a/ Dodržovat Statut ČSFV, Organizační řád, Usnesení Valné hromady a

předsednictva ČSFV.

b/ Zaplatit ve stanovené lhůtě (do 31.března kalendářního roku) členské

roční příspěvky. Pokud člen tyto neuhradí ve stanovené lhůtě je mu

pozastaveno členství. Po jednom roce se postupuje dle bodu 5 b/.

c/ Propagovat poslání a hájit zájmy ČSFV. .

d/ Iniciativně přispívat k rozšíření členské základny.

e/ V případě odcizení, ztráty, poškození je její držitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na kontaktní adresu předsedovi ČSFV.

5. Členství v ČSFV zaniká :

a/ Ze svobodné vůle člena.

b/ Porušováním Statutu ČSFV.

c/ Zánikem ČSFV.

V. Struktura

1. Členy ČSFV jsou jednotlivci, nebo jednotlivci sdružující se v kolektivy na celém území České republiky a mimo něj.

2. Tam, kde je to vhodné, vytvářejí se oblastní – regionální skupiny v jejichž čele stojí představitel zastupující skupinu navenek

.

VI. Orgány

1. ČSFV je samostatná organizace, řízená podle demokratických zásad předsednictvem.

2. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která se koná nejméně jednou za dva roky .

3. Valná hromada rozhoduje o zásadních záležitostech činnosti svazu – volí a odvolává předsedu svazu, předsednictvo, revizní komisi a náhradníky. Schvaluje rozpočty Svazu, rámcový plán činnosti na jednotlivé roky, změny Statutu a Organizačního řádu a výši členského příspěvku.Svolává ji předsednictvo ve vazbě na funkční období ( 2 roky) a aktuální potřeby.

4. Pro zajištění řádné činnosti ČSFV je možné doplnit, nebo rozšířit počet členů předsednictva o volené náhradníky, nebo kooptací nových členů. V případě, že dojde k výměně předsednictva více jak o 60% je nutno svolat mimořádnou Valnou hromadu.

VII. Hospodaření

1. ČSFV hospodaří samostatně se svěřenými finančními prostředky na základě plánu své činnosti na funkční období a rámcového rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Správní rok začíná l.ledna a končí 31.prosince. ČSFV hospodaří tak, aby docházelo k účelnému vynakládání svěřených finančních prostředků.

2. S institucionálními členy uzavírá ČSFV smluvní vztahy, které se mohou týkat rámcové činnosti ČSFV, anebo jednotlivých akcí pořádaných ČSFV.

3. Pravidelnou revizi celkového hospodaření vykonává volená revizní komise. Použití finančních prostředků poskytovaných ČSFV jinými organizacemi, institucemi i jednotlivci na jednotlivé akce podléhají kontrole těchto organizací, institucí a jednotlivců.

4. Náklady spojené s činností ČSFV se hradí z těchto příjmů:

a) Členských příspěvků členů, za každého jednotlivce ve výši, kterou určí

b) Příjmů z akcí pořádaných ČSFV (dobrovolné vstupné,poplatky za filmy)

c) Pravidelných nebo jednorázových dotací od institucí, organizací, podniků, jakož i příspěvky na činnost od jednotlivců a zahraničních partnerů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Změny Statutu a Organizačního řádu navrhuje a předkládá předsednictvo ČSFV nebo přítomní delegáti na Valné hromadě – ústně nebo písemnou formou. Nepřítomní členové ČSFV na Valné hromadě mohou tak učinit písemně před konáním Valné hromady.

2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna prostá většina z evidované členské základny, včetně členů zastoupených způsobem uvedeným v kap. IV, odst. 3, písmeno e)., nebo členů, kteří využili korespondenční volbu dle uvedeného článku písmeno f).

3. O přijetí nebo zamítnutí podaných a projednaných návrhů rozhoduje prostá většina přítomných členů a těch, kteří své hlasovací právo prokazatelně delegovali včetně korespondenčních hlasů.

4. O rozpuštění ČSFV rozhoduje nadpoloviční většina členů svazu přítomných na Valné hromadě včetně členů, kteří své hlasovací právo prokazatelně delegovali. a členů, kteří hlasovali korespondenční volbou.

5. Při zániku ČSFV je postupováno dle § 20,písmeno j) Občanského zákoníku, hlava druhá, oddíl druhý. Jiný způsob zániku působnosti ČSFV je nepřípustný.

6. Přílohou Statutu ČSFV je Organizační řád, který řeší zásady organizace a řízení ČSFV.

Novelizace Statutu ČSFV byla schválena Valnou hromadou ČSFV dne 7.dubna 2001 v Kroměříži